REGULAMIN PLATFORMY POMAGAMY.PL

Aktualizacja dokumentu: 16.07.2019 r.

INFORMACJE WSTĘPNE:

 1. Platforma Pomagamy.pl jest prowadzona przez Polską Akcję Humanitarną (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie (00 - 145, al. Solidarności 78A), identyfikującą się numerami: NIP 525-14-41-253, REGON: 010849302 i KRS: 0000136833.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady funkcjonowania platformy, korzystania z platformy oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Fundacji w związku z platformą dostępną pod adresem: www.pomagamy.pl.
 3. Platforma działa w celu realizacji i wsparcia działań statutowych Fundacji w szczególności w celu umożliwienia użytkownikom aktywnego uczestnictwa we wspomaganiu działalności Fundacji poprzez dokonywanie darowizn.
 4. Przychody z tytułu darowizn celowych stanowią przychody z działalności statutowej Fundacji.
 5. Wszelkie pytania, uwagi techniczne i problemy prosimy kierować pod adres: pomagamy@pah.org.pl.

TERMINY UŻYTE W REGULAMINIE:

 1. Platforma - serwis internetowy "pomagamy.pl" pod adresem www.pomagamy.pl prowadzony jest przez Fundację.
 2. Regulamin - niniejszy dokument określający m.in. zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy i prawa oraz obowiązki Użytkowników oraz Fundacji.
 3. Cel – wskazana i opisana na Platformie przez Fundację akcja polegająca na zbieraniu środków finansowych na realizację określonego celu społecznie użytecznego wchodzącego w zakres działalności statutowej Fundacji.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy w jakikolwiek sposób, w tym poprzez odwiedzanie Platformy.
 5. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy po zarejestrowaniu i który prowadzi Stronę Zbiórkową.
 6. Konto – indywidualne, dostępne dla Użytkownika Zarejestrowanego (za pośrednictwem loginu oraz hasła wybranego podczas rejestracji) miejsce na Platformie, za pomocą którego prowadzi Stronę Zbiórkową.
 7. Operator płatności - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000274399, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7792308495, REGON 300523444.
 8. Strona Zbiórkowa - miejsce na Platformie udostępnione przez Fundację Użytkownikowi Zarejestrowanemu i prowadzone przez niego w imieniu własnym (prowadzenie konta umożliwia umieszczanie materiałów: wpisów, komentarzy, plików graficznych, zdjęć).
 9. Darowizna - kwota pieniężną przekazana dobrowolnie przez darczyńcę na rzecz działalności statutowej Fundacji w powiązaniu z określonym Celem.
 10. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Newsletter – informacja w formie elektronicznej dotycząca wydarzeń, bieżących potrzeb, aktualności i innych czynności Fundacji związanych z jej działalnością statutową, w tym informacje w jaki sposób darowizny pomagają ludziom.
 12. Polityka prywatności – stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu dokument informujący o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym jego celach, sposobach i zakresie.

PRZESTRZEGANIE REGULAMINU:

 1. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Platformy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Korzystając w jakikolwiek sposób z Platformy, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce Menu na Platformie. Aktualna pisemna wersja regulaminu jest również dostępna w siedzibie Fundacji.
 4. Wykorzystanie Platformy choćby w części w jakimkolwiek celu bez zgody Fundacji jest zabronione. Nazwa Platformy podlega ochronie prawnej, jej wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji jest zabronione.
 5. Korzystanie z Platformy nie może naruszać prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień Regulaminu i zasad współżycia społecznego.

UŻYTKOWANIE PLATFORMY:

 1. Korzystanie z Platformy jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Platforma jest ogólnie dostępna, jednak niektóre jej funkcjonalności mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 2. Każdy Użytkownik dla właściwego korzystania z Platformy powinien posiadać urządzenia techniczne mające dostęp do Internetu wraz z legalnym oprogramowaniem, w tym przeglądarką internetową.
 3. Platforma umożliwia:
  1. Użytkownikom Zarejestrowanym założenie Konta, a następnie założenie i prowadzenie Strony zbiórkowej na Platformie i wybranie jednego z proponowanych Celów wpłat na działania statutowe Fundacji przez:
   1. kliknięcie przycisku „Załóż zbiórkę”.
   2. wypełnienie formularza rejestracyjnego – wypełnienie pól oznaczonych znakiem „*” jest niezbędne dla utworzenia konta. W formularz rejestracyjnym Użytkownik podaje w szczególności: Imię i nazwisko, adres e-mail, miasto zamieszkania, numer telefonu.
   3. Strona Zbiórkowa umożliwia przekierowanie darczyńców do formularz przekazania darowizny.
  2. Użytkownikom przekazanie dobrowolnej darowizny na wybrany Cel w ramach działalności statutowej Fundacji za pośrednictwem Operatora płatności przez kliknięcie przycisku „Wpłać” i wypełnienie formularza, a następnie przekierowanie do strony Operatora płatności, który przekazuje wpłatę bezpośrednio na konto Fundacji.
  3. Użytkownikom otrzymywanie Newslettera od Fundacji wysyłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas zakładania zbiórki lub przekazywania darowizny, po zaznaczeniu odpowiedniej zgody.
 4. Cele wpłat wybierane i ogłaszane są samodzielnie przez Fundację w ramach działalności statutowej. Fundacja w każdej chwili według własnego uznania ma prawo zmieniać poszczególne cele.
 5. Użytkownicy mogą przekazywać Darowizny, w tym w ramach Akcji zbiórkowych wyłącznie w formie Darowizny na rzecz Fundacji.
 6. Fundacja oświadcza, że kwoty wpłacone na konto Fundacji przez Użytkowników stanowią Darowiznę na rzecz jednego z wskazanych na Platformie Celów w ramach jej działalności statutowej.
 7. Użytkownicy dokonujący wpłaty celowej przez Operatora płatności powinni posiadać aktywną pocztę e-mail.

KONTO UŻYTKOWNIKA I STRONA ZBIÓRKOWA:

 1. Korzystanie z Platformy musi odbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z regulacjami prawnymi oraz niniejszym Regulaminem. W szczególności:
  1. zamieszczane na Platformie materiały nie mogą zawierać treści bezprawnych, w tym obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszać praw innych osób, w tym w szczególności ich dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i/lub praw własności przemysłowej. W przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu na Platformie jakichkolwiek materiałów, informacji, treści w tym wpisów i komentarzy sprzecznych z prawem, w tym w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste osób trzecich oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego Fundacja podejmie wszelkie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp poprzez ich usunięcie.
 2. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że materiały na Platformie publikowane są zgodne z prawem, w tym nie są zastrzeżone prawem autorskim. Jeśli są, Użytkownik jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności, w tym m.in. uzyskiwać pisemną zgodę właściciela praw autorskich do publikacji wspomnianych materiałów, tak aby ich umieszczenie na Platformie było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podobnie w przypadku umieszczenia przez Użytkownika na Platformie wizerunku osoby trzeciej Użytkownik ma obowiązek dopełnić wszelkich wymaganych prawem czynności zapewniających zgodność z prawem, w tym posiadać zgodę osoby trzeciej na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Platformy.
  • Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik Zarejestrowany oświadcza, że wszelkie zamieszczone przez niego materiały, w tym m.in. wpisy, pliki graficzne, zdjęcia, filmy są zgodne zobowiązującym prawem i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych. Przypadki naruszania praw autorskich na Platformie należy zgłaszać na adres: pomagamy@pah.org.pl
  • Poza własną Stroną Zbiórki Użytkownik nie może usuwać lub zmieniać treści na Platformie.
  • Użytkownik nie może umieszczać materiałów o charakterze reklamowym promocyjnym i marketingowym bez wcześniejszej pisemnej zgody Fundacji.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Fundacji o znanych mu przypadkach naruszenia Regulaminu oraz o jakimkolwiek naruszeniu prawa, w tym bezprawnym charakterze takich materiałów/treści lub działań pod adresem pomagamy@pah.org.pl lub pisemnie na adres Fundacji.
 4. Fundacja oświadcza, że wszelkie materiały i treści, w tym pliki graficzne, teksty, zdjęcia , filmy zamieszczone na Stronach Zbiórkowych są publikowane wyłącznie przez Użytkowników Zarejestrowanych. W przypadku powzięcia wiedzy o tym, że naruszają one przepisy prawa, a w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub dobra osobiste osób trzecich Fundacja zgodnie z przepisami prawa niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
 5. Fundacja ma prawo do okresowego zablokowania dostępu do Platformy z uwagi na prace aktualizacyjne, serwisowe lub w celu usunięcia awarii.
 6. Fundacja ma prawo do zawieszenia lub trwałego zablokowania dostępu Użytkownika do Platformy oraz usunięcia Konta w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Platformy naruszając Regulamin lub przepisy prawa. W każdym przypadku Fundacja zablokuje dostęp do Platformy jeśli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto lub Stronę Zbiórkową przez zgłoszenie drogą elektroniczną do Fundacji pod adresem: pomagamy@pah.org.pl. Fundacja zobowiązuje się usunąć Konto i/lub Stronę Zbiórkową w terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia oraz poinformowanie Użytkownika o usunięciu konta/strony zbiórkowej drogą mailową na podany przez Użytkownika adres e-mail. Usunięcie Konta i/lub Strony Zbiórkowej nie cofa i nie powoduje zwrotu Darowizn wpłaconych przez Darczyńców za pośrednictwem Strony zbiórkowej Użytkownika Zarejestrowanego.
 8. Prawo własności do materiałów, w tym własnego wizerunku, tekstów, informacji, zdjęć , umieszczonych przez Użytkownika Zarejestrowanego na Stronie Zbiórkowej przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu, z tym że poprzez ich publikację na Platformie wyraża zgodę i udostępnia je innym Użytkownikom, a także Fundacji.
 9. Użytkownik Zarejestrowany poprzez akceptację Regulaminu i umieszczenie materiałów, w tym tekstów, zdjęć, wpisów, filmów na Platformie udziela Fundacji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, bezpłatnej, zbywalnej licencji na ich wykorzystywanie, dystrybuowanie, kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, przechowywanie, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w internecie.
 10. Prawa do Platformy jak i poszczególnych jej części, w tym elementów graficznych (także ich fragmentów) oraz wszelkich utworów umieszczonych przez Fundację w rozumieniu o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293..) przysługują Fundacji. Zabrania się w szczególności kopiowania, modyfikowania, transmitowania, powielania lub wykorzystywania w inny sposób choćby częściowo jakichkolwiek utworów, w tym materiałów, treści i plików graficznych Fundacji bez jej uprzedniej pisemnej zgody z zastrzeżeniem dozwolonego użytku.
 11. Użytkownik nie może:
  1. fałszować swojej tożsamości i/lub podszywać się pod inną osobę, przedstawiać niezgodnie z prawdą - przynależności do organizacji czy instytucji;
  2. wykorzystywać Platformy do wysłania e-maili do osób, które nie chcą otrzymać wiadomości;
  3. wykorzystywać Platformy do rozsyłania ankiet, prowadzenia: konkursów, loterii, piramid finansowych lub tak zwanych „łańcuszków szczęścia”;
  4. zakłócać, w jakikolwiek sposób, pracę Platformy lub powiązanego z nią serwisu PayU.
  5. W szczególności zabrania się: transferować, instalować lub w jakikolwiek inny sposób zamieszczać wirusy, czy innego rodzaju złośliwe oprogramowanie.
  6. Użytkownik Zarejestrowany nie może w szczególności udostępniać osobom trzecim danych (w tym loginu oraz hasła) umożliwiających im logowanie się na Platformie. W przypadku, w którym osoba niepożądana mogła uzyskać możliwość zalogowania się na Platformę, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Fundację o zaistniałej sytuacji i jak najszybszej dokonać zmiany hasła i loginu.
  7. Utrudniać w jakkolwiek sposób korzystania z Platformy innym Użytkownikom.
 12. Polska Akcja Humanitarna zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiejkolwiek zawartości na Platformie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w razie naruszenia wyżej wymienionych zasad.
Polska Akcja Humanitarna
al. Solidarności 78A 00-145 Warszawa
517 620 350
pomagamy@pah.org.pl

PRZEKAZANIE DAROWIZNY:

 1. Przekazywanie Darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.
 2. Darowizna może zostać przekazana wyłącznie za pomocą jednorazowego przelewu elektronicznego.
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: HTTPS://WWW.PAYU.PL/PLIKI-DO-POBRANIA.
 4. Transakcje jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 5. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, nie późnej jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator pobiera od Fundacji prowizję zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy stronami.
 6. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić na adres mailowy: POMAGAMY@PAH.ORG.PL.
 7. Jeżeli podczas transferu Darowizny użytkownik popełni błąd, możliwe jest zgłoszenie reklamacji na adres mailowy: POMAGAMY@PAH.ORG.PL. Każda tego typu sytuacja będzie indywidualnie rozpatrywana przez Fundację. Ewentualny zwrot środków będzie przekazany za pośrednictwem operatora PayU.
 8. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje przez Platformę są poufne. Użytkownik może pozostać anonimowy: jego imię i nazwisko oraz wpłacona kwota nie pojawi się na stronie zbiórki.
 9. Fundacja nie przekazuje danych Użytkowników do osób trzecich bez wiedzy Użytkowników.
 10. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  1. pisemnej na adres PayU: PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań,
  2. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl,
  3. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 11. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jej rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT).

DANE OSOBOWE:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności RODO z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym ich cele, zakres i sposoby oraz informacje o przysługujących Użytkownikom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych określa POLITYKA PRYWATNOŚCI.

WYŁĄCZENIA PRAWNE:

 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników oraz zobowiązania Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Fundacja ma prawo do umożliwienia Użytkownikom dostępu do usług świadczonych przez osoby trzecie, wówczas nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z funkcjonowaniem serwisu pośrednictwa finansowego świadczonego przez Operatora płatności.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za problemy mogące wynikać z braku dostępu do Platformy związanego z usterkami technicznymi, aktualizacjami i innymi przeszkodami niezależnymi od Fundacji, w tym działaniami osób trzecich.
 5. Każdy Użytkownik odpowiada za szkody spowodowane przez niezgodne z prawem oraz niniejszym Regulaminem korzystanie z Platformy, w szczególności wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich, podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz niezgodnych z prawem informacji.
 6. Jeśli jakakolwiek osoba trzecia zgłosi przeciwko Fundacji roszczenia z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych, praw do materiałów (w tym treści zawartych na Stronie Zbiórkowej, w szczególności dotyczących praw autorskich, własności przemysłowej, praw do wizerunku, dóbr osobistych) Użytkownik Zarejestrowany pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Fundacji w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym, a także poniesie wszelkie koszty związane z naruszeniem praw osób trzecich.
 7. Fundacja nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności z tytułu zablokowania Konta.
 8. Fundacja nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz innym Użytkownikom spowodowane działaniami lub zaniechaniami innych Użytkowników lub osób trzecich w szczególności w wyniku korzystania przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, jak również spowodowane okolicznościami za które Fundacja nie odpowiada, w tym siłą wyższą.

INFORMACJE KOŃCOWE:

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy drogą elektroniczną na adres: pomagamy@pah.org.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.
 2. Fundacja zobowiązuje się odpowiedzieć na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na podany adres Użytkownika.
 3. Reklamacje związane z działaniem serwisu pośrednictwa finansowego rozpatrywane są przez Operatora płatności na podstawie odrębnego określonego przez niego regulaminu.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Platformą Użytkownik może kierować drogą elektroniczną na adres POMAGAMY@PAH.ORG.PL lub drogą pisemną na adres siedziby Fundacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym kodeks cywilny oraz RODO.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem Platformy jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Fundacji.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian w Regulaminie Platformy. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej Platformy.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji Regulaminu Platformy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY POMAGAMY.PL

Aktualizacja dokumentu: 16.07.2019 r.

Polska Akcja Humanitarna powstała dzięki zaangażowaniu i ofiarności darczyńców oraz osób ją wspierających. Twoja pomoc i hojność pozwala nam na niesienie pomocy od ponad 27 lat. Transparentność jest dla nas jedną z najważniejszych zasad, dlatego chcemy Cię poinformować w jakim celu potrzebujemy Twoich danych osobowych kiedy nas wspierasz, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa dotyczące Twoich danych. Zapewniamy Cię, że wdrożone przez nas rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniają wysoki standard ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych darczyńców oraz osób wspierających PAH. W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dziękujemy, że jesteś z nami.

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z platformy dostępnej pod adresem: www.pomagamy.pl zwanej dalej „Platformą”.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Polska Akcja Humanitarna (zwana dalej „Fundacją”) z siedzibą w Warszawie (00-145, al. Solidarności 78A), identyfikującą się numerami: NIP 525-14-41-253, REGON: 010849302 i KRS: 0000136833.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest firma Zontek i Wspólnicy. Z IOD można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: iod0001@zontekiwspolnicy.pl, telefoniczną pod numerem: 022 406 82 91 lub 022 406 82 92. Siedziba firmy mieści się przy ul. F. Płaskowickiej 46/129, 02-778 w Warszawie.

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku Użytkowników dane osobowe przetwarzane przez Fundację obejmują: imię, drugie imię i nazwisko, pseudonim, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj oraz dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, tj. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego). Ponadto w przypadku przekazania darowizny, dane przetwarzane przez Fundację obejmują dane umożliwiające przetwarzanie płatności przez Operatora płatności oraz umożliwiające kontakt Fundacji z Użytkownikiem, tj. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z Platformy, w szczególności uzyskania dostępu do poszczególnych funkcji Platformy, w tym rejestracji i założenia Konta.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • umożliwienia Ci prawidłowego korzystania z Platformy (rejestracji, założenia i prowadzenia Konta, logowania),
 • wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu,
 • obsługi procesu dokonywania przez Ciebie darowizn na rzecz PAH za pośrednictwem Platformy,
 • potrzeb księgowych i podatkowych, wypełniania obowiązków prawych,
 • dziękowania Ci za okazane wsparcie,
 • informowania Cię o działaniach, które realizujemy dzięki Twojemu wsparciu,
 • informowania Cię o bieżących potrzebach ludzi, którym PAH chce pomóc i zachęty do włączenia się do tej pomocy poprzez wsparcie materialne, usługowe oraz aktywistyczne,
 • przechowywania historii Twojego wsparcia,
 • kontaktowania się z Tobą w preferowany przez Ciebie sposób,
 • zapraszania Cię na wydarzenia organizowane przez PAH,
 • przechowywania historii kontaktu z Tobą,
 • analizy, czy nasza korespondencja jest dla Ciebie interesująca,
 • wypełniania prawnych zobowiązań, w tym wynikających z zawartych umów z darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi,
 • wysyłki do Ciebie Newslettera (w przypadku gdy wyrazisz na to odrębną zgodę).

W JAKI SPOÓB ZBIERAMY INFORMACJE O TOBIE?

Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy dokonujesz rejestracji na Platformie podając dane w formularzu rejestracyjnym lub przekazujesz nam darowiznę, wpisując swoje dane w formularzu wpłaty na Platformie.

Informacje pozyskujemy również w sytuacji, kiedy podajesz je do publicznej wiadomości oraz kiedy dzielisz się nimi z nami podczas spotkań, rozmów telefonicznych, korespondując z nami mailowo i w sposób tradycyjny. Dane osobowe zbieramy również na podstawie danych z przelewów bankowych.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOEJ DANE OSOBOWE?

 • na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą;
 • jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie obowiązków takich jak podatkowe czy względem nadzorującego nas Ministra Zdrowia;
 • a podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym to interesem jest pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego, ochrona praw w tym ustalenie i/lub dochodzenie i/lub roszczeń i/lub obrony, rozpatrywanie reklamacji, realizacja celów marketingowych oraz celów statystycznych, tworzenia analiz, opracowań i zestawień na potrzeby Fundacji;
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PAH, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Fundacja archiwizuje dane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przepisów podatkowych i innych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOEJ DANE OSOBOWE?

Fundacja może przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim je zebraliśmy. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ordynacji podatkowej.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie do Ciebie naszych materiałów komunikacyjnych oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody.

CZY POWIERZAMY I UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE INNYM PODMIOTOM?

Przekazywanie darowizn na Platformie możliwe jest dzięki współpracy z Operatorem płatności, firmą PayU. Dzięki niej możesz przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W celu przekazania darowizny za pośrednictwem tego operatora płatności, Fundacja przekazuje Twoje dane osobowe do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu mieszczącej się przy ulicy Grunwaldzkiej 182, kod 60-166, identyfikującej się numerami: NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399. PayU jest niezależnym administratorem Twoich danych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych przez tego administratora, zapoznaj się z polityką prywatności PayU S.A. pod adresem https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/Polityka%20Prywatnosci_PL.pdf?20180522143745.

Przekazujemy również dane partnerom i usługodawcom z którymi współpracujemy, przy czym w przypadku współpracy następuje powierzenie danych na podstawie zawartej umowy, tj. dostawcy oprogramowania i programistom, którzy świadczą nam usługi IT, w tym firmie Aidbuilder International APS z siedzibą w Danii, Adelgade 12 Copenhagen K, która stworzyła i administruje mechanizm Platformy.

W przygotowaniu korespondencji drukowanej do Ciebie pomaga nam firma Direct Channel, której siedziba mieści się przy ul. Wandy 16 B, 40-322 w Katowicach, zaś w przygotowaniu korespondencji elektronicznej do Ciebie pomaga nam firma Sare której siedziba mieście się przy ul. Grzybowska 2/34, 00 -131 w Warszawie.

JAKIE SA TWOJE UPRAWNIENIA DOTCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH?

Prawo dostępu do danych – przysługuje Ci prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji np. na temat celów przetwarzania danych, na podstawie art. 15 RODO.

Prawo żądania sprostowania danych – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania, na podstawie art. 17 RODO.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo do żądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas Twojego innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub innej preferowanej przez Ciebie formy, Twoich danych osobowych, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na podstawie art. 20 RODO.

Prawo wniesienia sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na mocy naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, a także jeśli przetwarzamy je w celu marketingowym, na postawie art. 21 RODO.

Prawo wycofania zgody – przysługuje Ci prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

DO KOGO ZGŁASZAĆ ZASTZRERZENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH?

W przypadku gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami korzystając z adresu pomagamy@pah.org.pl, dzwoniąc na numer 22 828 88 82 lub wysyłając korespondencję na adres Polska Akcja Humanitarna, ul. Aleja Solidarności 78 A, 00 -145 Warszawa. Poza tym możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do naszego inspektora ochrony danych do firmy Zontek, której siedziba mieści się przy ul. F. Płaskowickiej 46/129, 02-778 w Warszawie. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na podstawie art. 77 RODO.

JAK MOŻESZ ZGŁOSIĆ NAM SWOJE UWAGI ODNOŚNIE POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Jeżeli chcesz nam przekazać swoje uwagi prosimy o kontakt z nami, korzystając z adresu pomagamy@pah.org.pl dzwoniąc na numer 22 828 88 82 lub wysyłając korespondencję na adres Polska Akcja Humanitarna, ul. Aleja Solidarności 78 A, 00 -145 Warszawa. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji Polityki Prywatności.

Polska Akcja Humanitarna
al. Solidarności 78A
00-145 Warszawa
+48 22 82 888 82
POMAGAMY@PAH.ORG.PL

POLITYKA COOKIES:

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy. Umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Platformy; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy Fundacja Polska Akcja Humanitarna.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z jej funkcji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają z jej funkcjonalności, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 5. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Platformy lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Użytkownicy Platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 9. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Operator Platformy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre jej funkcjonalności.
 11. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
 12. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close